Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen gepubliceerd

6 juni 2017
 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen gepubliceerd. Dit rapport is input voor de Staat van de Volkshuisvesting 2017. Het onderzoek laat de ontwikkelingen zien van de kwaliteit, kosten en opbrengsten van de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Ook geeft het rapport voor het eerst een landelijk beeld van de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen.

Download het rapport hier

Het rapport laat ondermeer zien de nieuwbouw is verschoven naar woningen met een huur onder de aftoppingsgrens. Dit is het gevolg van de (her)introductie van passend toewijzen. De nieuwe woningen zijn daarom ook kleiner dan een aantal jaren geleden. Er wordt een toename gesignaleerd van tijdelijke woningen - als gevolg van het huisvestingsvraagstuk voor statushouders - maar deze trend is niet cijfermatig onderbouwd.

De in 2016 ingevoerde energieprestatievergoeding (epv) is ook van toepassing op nieuwbouw. Uit het onderzoek blijkt dat veel woningen op niveau bouwbesluit of bijvoorbeeld energieneutraal worden gebouwd, ondanks de extra inkomsten uit de epv. Redenen die hiervoor worden aangedragen zijn ondermeer dat de salderingsregeling onder druk staat en dat de woonlasten van een bouwbesluitwoning lager zijn dan in een epv-woning.

Op 15 juni organiseert Watkostdebouwvaneenhuurwoning een bijeenkomst over duurzaamheid in de nieuwbouw. Met ondermeer een toelichting op de regelgeving omtrent duurzaamheid en de eerste ervaringen met de nieuwbouw van epv-woningen. Klik hier voor het programma en om aan te melden.

De stichtingskosten van een gangbare nieuwbouwwoning - geen studentenwoningen - zijn €160.000 inclusief btw. De bedrijfswaarde is gemiddeld €125.000 en de onrendabele top dus €35.000. Dat is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren vooral als gevolg van passend toewijzen, maar ook doordat de bouwkosten stijgen. De korting op de verhuurdersheffing is nog niet meegenomen in deze bedragen.

De mediane grondprijs voor sociale huurwoningen in Nederland is €20.200 exclusief btw voor eengezinswoningen en €16.700 exclusief btw voor meergezinswoningen. Enkele gemeenten hanteren lagere grondprijzen voor woningen met een huur tot de aftoppingsgrens. De grondprijzen worden bepaald door de huurprijsgrenzen. Woningmarktverschillen komen tot uitdrukking in de kavel- en woninggrootte.

Klik hier om de inventarisatie gemeentelijke grondprijzen aan te vragen.

Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn:

  • De nieuwbouw van kleinere, doelgroepspecifieke woningen is rendabeler dan levensloopbestendige woningen
  • Onderzoek de businesscase van tijdelijke, circulaire woningconcepten als duurzaam en rendabel alternatief
  • Maak de epv aantrekkelijker voor kleinere woningen en overweeg de epv los te koppelen van de woning
  • Hanteer lagere grondprijzen voor nieuwbouw met een huur onder de aftoppingsgrens
  • Maak het verschil in grondprijzen voor een- en meergezinswoningen groter zodat het voor corporaties financieel niet uitmaakt of zij een- of meergezinswoningen bouwt
  • Maak de meerkosten voor binnenstedelijk bouwen inzichtelijk
Demo-account voor een maand
Grondprijzen sociale huurwoningen