Publicaties

Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2019
29 mei 2019

Inventarisatie van de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen 2019. Vraag de inventarisatie hier aan. (Deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning kunnen de inventarisatie downloaden) Lees verder

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2019
29 mei 2019

De monitor laat zien hoe de nieuwbouw van sociale huurwoningen zich ontwikkelt in termen van productie, kwaliteit, kosten en resultaat. Ook zijn de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen in kaart
gebracht.
 Lees verder

Onderzoek: De bouw van tijdelijke woningen
29 mei 2019

Dit onderzoek geeft inzicht in de productie, doelgroepen, kwaliteit, locaties, snelheid, haalbaarheid en knelpunten van de bouw van tijdelijke woningen, op basis van een enquete onder 39 projecten. Lees verder

De stichtingskosten van appartementen van 60 m2
27 januari 2019

Kostenkengetallen voor appartementen van 60 m2 gebruiksoppervlakte, gemiddeld en de 25% projecten met de laagste kosten per m2. Lees verder

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2018
2 mei 2018

Het rendement op nieuwbouw staat onder druk staat als gevolg van de lagere aanvangshuren door passend toewijzen en de sterk stijgende bouwkosten. Het tekort is opgelopen tot €58 duizend per woning en neemt naar verwachting verder toe. Lees verder

Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2018
2 mei 2018

De benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2018 is een handig hulpmiddel bij het bepalen van grondprijzen. De benchmark bevat de grondprijzen voor sociale huurwoningen van 144 gemeenten. Lees verder

Minicongres circulair bouwen met verplaatsbare woningen
19 maart 2018

Download het programma, de presentaties van de sprekers, de resultaten van de enquête onder de deelnemers en het persbericht. Op korte termijn volgt een uitgebreider verslag van het congres. Lees verder

Rapport: circulair bouwen met verplaatsbare woningen
24 januari 2018

In 2017 en 2018 worden veel verplaatsbare woningen gebouwd, met name door corporaties. Het circulaire businessmodel van dit concept kent nog verschillende risico's voor corporaties, gemeenten en bouwers. De belangrijkste risico's zijn op een rij gezet, met suggesties voor optimalisatie. Lees verder

Zes adviezen voor betaalbaar bouwen
19 december 2017

Watkostdebouwvaneenhuurwoning hield een presentatie tijdens de slotbijeenkomst van het experiment 'Van aanbesteden naar afnemen' van Platform31. De presentatie schetst de actuele stand van zaken van de nieuwbouw van sociale huurwoningen en eindigt met zes adviezen voor betaalbaar bouwen. Lees verder

Presentaties en verslag bijeenkomst duurzame nieuwbouw
13 juli 2017

Duurzaamheid van woningen staat hoog op de agenda bij corporaties. Op 15 juni kwamen vertegenwoordigers van een aantal corporaties en enkele bouwers en adviseurs bij elkaar over de vraag hoe duurzaam een nieuwe woning dient te zijn. Lees verder

Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen
6 juni 2017

Watkostdebouwvaneenhuurwoning heeft samen met ABF Research de grondprijzen voor sociale huurwoningen geïnventariseerd van 130 gemeenten. De dataset met de omgerekende grondprijzen per gemeente kan hier worden aangevraagd. Lees verder

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen
6 juni 2017

De monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen van de kwaliteit, kosten en opbrengsten van de nieuwbouw. Ook geeft het rapport voor het eerst een landelijk beeld van de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen. Lees verder

De relatie tussen woninggrootte en bouwkosten
13 oktober 2016

Corporaties bouwen kleinere woningen in verband met betaalbaarheid. Echter, de bouwkosten per vierkante meter van grote woningen zijn lager dan van kleine. Dit document illustreert hoe de woninggrootte en bouwkosten samenhangen aan de hand van de inmiddels ruim 580 projecten in de benchmark. Lees verder

Inventarisatie verplaatsbare woningen
19 september 2016

Het aanbod van verplaatsbare woningen breidt zich uit. In de actualisatie zijn verschillende producten vernieuwd en toegevoegd. Deze versie geeft een indicatie van de kwaliteit en kosten van 42 producten van 20 aanbieders. Lees verder

De betaalbare nieuwbouwwoning anno 2016
20 april 2016

De komende jaren blijft behoefte aan nieuwe betaalbare huurwoningen, blijkt uit het WoON2015. Maar de businesscase van betaalbare nieuwbouw staat onder druk als gevolg van het passend toewijzen en de stijgende bouwkosten. Corporaties hebben verschillende strategieën om projecten haalbaarder te maken. Lees verder

Actualisatie Rendabel Sociaal Bouwen
18 januari 2016

Corporaties zoeken naar de nieuwbouwwoning die passend toegewezen kan worden. Lees verder

Innovatie of minder marge?
25 november 2015

De inputindex van bouwkosten (CBS) is gestegen sinds 2008, terwijl de outputindex is gedaald. Is dat het gevolg van innovaties van product en proces of nemen bouwers genoegen met minder marge? En wat zegt dit nu de woningbouw aantrekt? Lees verder

Benchmark renovaties vooroorlogse eengezinswoningen
7 juni 2015

De benchmark van renovaties van vooroorlogse eengezinswoningen levert een beeld op van de intensiteit van renovaties en de kostenniveaus. Met dit beeld kunnen de projecten eenvoudig in perspectief worden geplaatst. Steelande Wonen gebruikte de benchmark ter onderbouwing van de besluitvorming en richting de raad van commissarissen. Lees verder

Onderhoud rendabele nieuwbouw
20 mei 2015

Het onderhoudsniveau van nieuwbouwwoningen moet 22% omlaag om rendabele sociale huurwoningen te kunnen bouwen met een huur net onder de liberalisatiegrens. Dat blijkt uit een vergelijking tussen de IPD cijfers en het streefniveau voor onderhoud dat Fakton stelt voor het realiseren van rendabele huurwoningen. Lees verder

Rendabel sociaal bouwen
26 oktober 2014

Het onderzoek 'Rendabel sociaal bouwen' laat zien welke keuzes sinds 2010 leiden tot rendabeler project met een analyse van de projectendatabase en 8 projectbeschrijvingen. Lees verder

Grondprijzen sociale huurwoningen